ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

  • ប្រឈមមុខនឹងជំងឺរាតត្បាត យើងត្រៀមរួចរាល់

    ប្រឈមមុខនឹងជំងឺរាតត្បាត យើងត្រៀមរួចរាល់

    ខែមេសា-ឧសភា ឆ្នាំ 2022 គឺជាពេលវេលាដែលមិនអាចបំភ្លេចបានសម្រាប់រោងចក្រនៅសៀងហៃ។បន្ទាប់ពីការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាត ស្របតាមតម្រូវការរបស់រដ្ឋាភិបាល យើងបានបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងបិទជិតភ្លាមៗ។ការ...
    អាន​បន្ថែម